4041419_sa. Aanmelding
Als u gebruik wilt maken van De Zorgmediatior kunt u contact opnemen met één van de mediators op de website of stuur een mail naar info@zorgmediator.nl. Wij nemen dan contact met u op.

In verband met de neutraliteit is het niet nodig dat de mediator vooraf uitgebreide informatie ontvangt. Een korte beschrijving van de kwestie is voldoende. Het is, in verband met de vrijwilligheid, wel van belang dat alle partijen aangeven te willen starten met mediation.

b. Eerste bijeenkomst
In het eerste gesprek wordt uitgelegd wat mediation inhoudt en welke “spelregels”en afspraken gelden. Ook wordt de kwestie waar het om gaat in grote lijnen geïnventariseerd.
Hierna wordt de mediationovereenkomst ondertekend waarmee zowel de partijen als de mediator op zich nemen zich in te spannen om het geschil op te lossen. Alle afspraken voor het mediationtraject, zoals onpartijdigheid, vertrouwelijkheid en geheimhouding, staan hiermee op papier. Alle partijen zijn erop aanspreekbaar.
Voor de mediationovereenkomst maken wij gebruik van het model van de NMI (Nederlands Mediation Instituut).Op deze mediationovereenkomst is het reglement van de NMI van toepassing. De Zorgmediators conformeren zich aan de Gedragsregels voor de mediator opgesteld door het NMI.
Daarnaast gelden voor alle aanbiedingen, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten de Algemene Voorwaarden van de Zorgmediator.

c. Mediationbijeenkomsten
De mediation verloopt in een aantal fasen. Eerst wordt het geschil in kaart gebracht en verder uitgediept. Hierna kunnen beide partijen verwoorden waar het hen nu werkelijk om gaat. Dit zijn de belangen die onder de standpunten liggen. Als deze duidelijk zijn, komt er ruimte om na te denken over oplossingen en mogelijkheden om aan die wensen en belangen tegemoet te komen. Dit biedt de basis om gezamenlijk te zoeken naar de best passende oplossing.

d. Vaststellingsovereenkomst
Als de partijen een oplossing hebben gevonden, legt de mediator deze vast in een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst staan alle afspraken die de partijen hebben gemaakt. Het schept rechten en plichten waar u zich beiden aan moet houden. De overeenkomst wordt ondertekend door beide partijen. De afspraken zijn bindend.

e. Voorwaarden
Mediation is zinvol als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- deelnemers zijn bevoegd om beslissingen te nemen die nodig zijn voor het
tot stand komen van een oplossing
- partijen hebben de wil om het probleem met elkaar op te lossen
- partijen besluiten vrijwillig tot mediation
- de mediator is niet op andere wijze betrokken (geweest) bij de kwestie

Mediation is minder zinvol als partijen een rechterlijke uitspraak willen of als partijen uitsluitend uit zijn op het bewijs van eigen gelijk en minder waarde hechten aan het vinden van een oplossing in wederzijds belang.